Ulik prisutvikling for passasjertransport

Inn mot det grønne skiftet, hvor det er et stort fokus på å legge til rette for lavutslipps-transport, er prisutviklingen en bestemmende faktor for valg av transportmiddel.

Statistisk sentralbyrå