Hvem er vi?

Norsk Jernbaneklubb ble stiftet 22. mai 1969. I dag lyder formålsparagrafen slik:

  • være et arbeidsfellesskap og møtested for alle landets jernbaneinteresserte
  • utbre interesse for nåtidig og historisk jernbane og jernbanedrift
  • arbeide for at jernbanehistoriske fortidsminner blir tatt vare på og om mulig holdt i drift
  • samarbeide med andre som har beslektede interesser.

Foreningen arbeider aktivt for bevaring og drift av museumsjernbanene Krøderbanen i Buskerud og Gamle Vossebanen, og kjører veterantog for publikum på begge baner. NJK søker å bevare de fredede og øvrige verneverdige hus og anlegg som hører til disse banene. Spørsmål om medlemskap m.m. rettes alltid til foreningens generelle adresse. Meldinger om adresseforandringer sendes også til klubbens generelle adresse.

Norsk Jernbaneklubb er en frivillig forening som baseres i stor grad på dugnadsinnsats. Klubbens øverste ledelse er Representantskapet. Det består av representanter fra alle lokalavdelinger, driftsavdelingene, aktivitetsavdelingene, samt åtte valgt av Årsmøtet. Klubbens daglige ledelse er Hovedstyret som velges av Representantskapet og som består av seks til åtte medlemmer samt to varamedlemmer.

Adresse:

Norsk Jernbaneklubb
Postboks 1492 Vika
0116 Oslo

Norsk Jernbaneklubb
Jernbaneveien 4
0667 Oslo

Telefon: 22 27 00 10

Generell E-post:

Medlemsservice E-post:

Facebook: facebook.com/NorskJernbaneklubb
Instagram: instagram.com/jernbaneklubben
Twitter: twitter.com/jernbaneklubben

Organisasjonsnummer: 975 846 709

Generell Bankgiro: 3411 29 16042
Bankgiro for kontingent med KID: 3411 35 55175
Bankgiro for kontingent uten KID: 6241 06 10774 (kun nye medlemmer)


Bankgiro for Salgsavdelingen:
Norge: 3411 43 78587

En rekke personer gjør en uvurderlig innsats for NJK. Personene under innehar imidlertid formelle nøkkelposisjoner og vil kunne henvise eventuelle forespørsler til rette vedkommende.

 

NJKs leder: Per Frode Hove. E-post: .

NJKs nestleder: Anders Baalsrud
NJKs sekretær: Stein Erik Paulsen
NJKs kasserer: Rolf Bouwer Knudsen
NJKs styremedlemmer: Jon Eigil Kvernrød, Magne Hatle Lundgaard, Åge Lybekbråten, Jimmy Schmincke
Varamedlemmer: Kai Hartmann, Jim Hagen Warp
 
NJK Sekretariatet, leder: Jan Erik Bruun
NJK Media, leder: Åge Lybekbråten

Redaktør medlemsbladet På Sporet: Ciel Waagenes Udbjørg
NJK Salgsavdeling, leder:  Nils Håkon Sandersen
NJK Forskningsavdelingen, leder:  Svein Sando
NJK Web, leder: Svein Sando
NJK Reiser, leder: Magnus Hartmann
Norsk Museumstog, leder: Bjørn Halling
Gamle Vossebanen, leder: Ivar J. Gubberud
NJK Krøderbanen, leder: Henrik B. Backer
 
NJKs sentrale valgkomite: Anders Linnerud, Hans Morten Tamnes, Jørgen Bjørsvik Ingebrigtsen.
Lokal-, aktivitets- og driftsavdelingene har sine egne valgkomiteer.
 
Representantskapet
Ordfører: Rune Vindholmen
Varaordfører: Torstein Krabbedal
 
Årsmøtevalgte til NJKs representantskap:
Ragnar Andenæs, Nils Christian Hagen, Anders Linnerud, Henrik Engum Pedersen, Kåre Pettersen, Egil Sandal, Rune Vindholmen, Per Arne Wilson.
Vararepresentanter: Olaf Bjerknes, Knut Eidsæther.
 

Stiftelsen Norsk Jernbanearv

NJK stiftet i 2012 stiftelsen Norsk Jernbanearv, forkortet NJA. 

Stiftelsens formål er å eie og ivareta NJKs jernbanemateriell og sikre dette for fremtiden.
Stiftelsen skriver deponeringsavtaler med brukerne av materiellet som regulerer forutsetningene for deponeringen, vedlikehold og drift, og har overtatt de oppgaver som tidligere har tilligget materiellutvalget. 
 
Styret har denne sammensetning i 2021:
Styreleder:  Einar Thomesen
Styremedlemmer: Anders Baalsrud, Haakon-Magnus Preus, Jan B. Salvesen, Harald Sandernes
Varamedlem: Per Frode Hove
 
Stiftelsen har e-postadresse
 
 

NJAs faglige råd: Bjørn Halling, Henrik B. Backer, Helge Lindholm, Tore Strangstad